Adatvédelmi irányelvek

 1. Adatkezelő: Ollé Ágnes

  Székhely: Veľký Harčáš 116, 945 01 Komárno
  Cégjegyzékszám: 46 078 029
  Email cím: info@olleagi.com

 2. Jogszabályok: 
  Az adatkezelő a személyes adatok kezelését az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) rendelkezései szerint végzi, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400) tájékoztatóit és a magyar bírósági gyakorlatot is.

  Az adatkezelő tevékenységére vonatkozó jogszabályok: • Infotörvény; • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”); • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény”); • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”).

  Amikor Ön úgy dönt, hogy elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, akkor hozzájárul az adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezeléséhez.

 3. Adatkezelés abban az esetben történik, ha az Ön által kért üzleti ajánlatok és terméktájékoztatások kidolgozásához és küldéséhez vagy a megrendelésének teljesítéséhez szükséges. Amennyiben a fent említett célok valamelyikének megfelelően adja meg a szükséges adatait, akkor azt az Ön adatkezelési hozzájárulásaként értelmezzük.

 4. Felhasználok köre: 

  Weboldalt böngésző Felhasználó: Ha Ön a Weboldalon böngészik, Önre is a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak. Ön a Weboldal használatával, böngészésével egyben elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztató szabályait.
  Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések (Amennyiben Ön 18. életévét még nem töltötte be, vagy cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll): Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása: Amennyiben Ön természetes személy és 16. életévét még nem töltötte be, úgy törvényes képviselőjének (általában a szülő) belegyezése vagy jóváhagyása is szükséges ahhoz, hogy Ön a személyes adatainak kezeléséhez hozzá tudjon érvényesen járulni (pl. a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása). A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet vonatkozóan korlátozó gondnokság alatt állókra is.
  Rendelés: Amennyiben Ön 18. életévét még nem töltötte be, de 14. életévét már betöltötte, jognyilatkozatokat (pl. megrendelés) csak úgy tehet érvényesen, ha a törvényes képviselője (általában szülő) hozzájárul ahhoz. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet vonatkozóan korlátozó gondnokság alatt állókra is.
  Ennek megfelelően amennyiben Ön 18. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes, akkor Ön köteles a Weboldal használatának megkezdése előtt beszerezni a törvényes képviselőjének (általában szülő) a beleegyezését, illetve jóváhagyását a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez. A törvényes képviselő (szülő) jóváhagyása az Ön felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jóváhagyást Ön az adatkezelőnek köteles elküldeni a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikére.
  Amennyiben Ön 14 év alatti kiskorú, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, úgy a Weboldalt önállóan nem használhatja – az Ön nevében törvényes képviselője (általában a szülő vagy gondnokság esetén gondnok) használhatja a Weboldalt és a Felhasználói tevékenységért is ő vállalja a felelősséget.

 5. Honlapunk és webshopunk számítógépes sütiket (cookies) használ a működési hatékonyságunk növelésére.

 6. Az Ön adatai semmilyen körülmények között nem adjuk ki harmadik félnek, kivételt képez, ha a harmadik fél a cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak a jogszabályokban előírtnál hosszabb ideig megőrizni, egyéb célra felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

 7. Tájékoztatás kérése vagy személyes adat törlése: 
  Rögzített adatainak törlését vagy lekérdezését a következő elérhetőségen kérheti: info@olleagi.com
  Figyelembe kell venni, hogy azon adatok törlése nem lehetséges, amelyeket a jogszabály szerint meghatározott időre tárolni kell.
  Önmagunktól elvégezzük az adattörlést azokban az esetekben is, ahol lejárt az egyéb jogszabályokban meghatározott kötelező őrzési idő.

 8. Adattörlési irányelv: Törlésre kerülnek az egy éven belül nem használt adatok, de kivételt képeznek ez alól azok a számlázási és szállítási adatok, amiket a pénzügyi és számviteli előírások betartása miatt ennél hosszabban meghatározott ideig őriznünk kell.

 9. Együttműködésre törekszünk, de amennyiben panasszal kíván élni: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.hu

 

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.

Základní ustanovení

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je IČO: 46 078 029 so sídlom: Veľký Harčáš 116, 945 01 Komárno, (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Veľký Harčáš 116, 945 01 Komárno,

e-mail: info@olleagi.com

telefón: +421908836826

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

 1. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie …. rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:  zasielatelia tovaru,účtovnik

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

 • zaisťujúce marketingové služby.

 1. Prevádzkovateľ nemá úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 • Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …

 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Kontakt
Válassz pénznemet!   (50€/20000Ft feletti rendelés esetén ingyenes szállítás)
HUF Magyar forint
EUR euró